Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Aydın DURMUŞ

Başkan / Rektör

Prof. Dr. Engin TİLKAT

Başkan Vekili/Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şemsettin DURSUN

İslami İlimler Fakültesi/Üye

Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Üye

Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Üye

Doç. Dr. Bahattin İŞCAN

Fen Bilimleri Enstitüsü/Üye

Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ

Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Feridun DUMAN

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu/Üye

Dr. Öğr. Üyesi İlknur YEŞİLÇINAR

Sağlık Yüksekokulu/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK

Fen-Edebiyat Fakültesi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya AKSOY

Yabancı Diller Yüksekokulu/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Haydar BALSEÇEN

Güzel Sanatlar Fakültesi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Musa KILIÇ

Teknoloji Fakültesi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SÖZER

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Üye

Öğr. Gör. Gülşah ÇATMADIM

Sason Meslek Yüksekokulu/Üye

Öğr. Gör. Meriç ÖNCÜL

Kozluk Meslek Yüksekokulu/Üye

Öğr. Gör. Salahattin Barış ÇELEBİ

Meslek Yüksekokulu/Üye

Adnan Selçuk ERGİNÖZ

Genel Sekreter/Üye

Ümit ÇELİK

Strateji Geliştirme Daire Başkanı/Üye

Öğrenci Konseyi Başkanı

 

 

 

 

Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

1- Üniversitenin Stratejik Planı doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Senato onayına sunar,

2- İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak; onaylanan raporu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlar,

3- Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermekle yükümlüdür,

4- Üniversitede kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında katılımcılığa, kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye dayalı kalite kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını sağlar,

5- Komisyonun başkanlığını Rektör; Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Kalite Komisyon üyesi olan Rektör Yardımcısı yapar,

6- Kalite Komisyonu çalışmalarını ve raporlarını Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri, Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve Batman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür,

7- Her yıl düzenli olarak, bir sonraki takvim yılının başlangıcına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, bir sonraki yılın iş takvimini ve iyileştirme planlarını oluşturmak ve yürütmeyi sağlamak,

8- Kalite Komisyonu, akademik ve idari birimlerin akreditasyon sürecine girmesini sağlayarak bu sürecin belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanmasını teşvik eder ve bu faaliyetlere katkıda bulunur.